Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 17:00
+48 18 473 68 73
fixmeup.store
Witamy w naszej firmie! Cieszymy się, że tu widzisz i chcemy podziękować za to, że zdecydowałeś się nas odwiedzić. Twoja obecność jest dla nas ważnym wydarzeniem i jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co możliwe, aby Twój czas z nami był przyjemny i użyteczny.

Warunki korzystania z serwisu

Niniejsze warunki ("Umowa") określają ogólne warunki korzystania z witryny ("Witryna" lub "Usługa") oraz wszelkie powiązane produkty i usługi (łącznie "Usługi"). Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca między Tobą ("Użytkownik", "Ty" lub "Twój") a ("", "my", "nas" lub "nasz"). Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiej Umowy podmiot niniejszej Umowy, w którym to przypadku terminy "Użytkownik", "Ty" lub "Twój" odnoszą się do takiego podmiotu. Jeśli nie masz takiego upoważnienia lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie może akceptować niniejszej Umowy i nie może uzyskiwać dostępu do Witryny i Usług oraz korzystać z nich. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na związanie warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa jest umową między Użytkownikiem a , nawet jeśli jest elektroniczna i nie jest fizycznie podpisana przez Użytkownika, i reguluje korzystanie z Witryny i Usług.

Konta i członkostwo

Jeśli utworzysz konto w Witrynie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach konta i wszelkie inne działania podjęte w związku z nim. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować i sprawdzać nowe konta, zanim będziesz mógł się zalogować i zacząć korzystać z Usług. Podanie jakichkolwiek fałszywych danych kontaktowych może spowodować zamknięcie konta. Musisz natychmiast Powiadom nas o wszelkich nieautoryzowanych użyciach Twojego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony użytkownika, w tym za jakiekolwiek szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań. Możemy zawiesić, wyłączyć lub usunąć Twoje konto (lub jakąkolwiek jego część), jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub że Twoje zachowanie lub treści mogłyby zaszkodzić naszej reputacji i dobrej woli. Jeśli usuniemy Twoje Z powyższych powodów nie możesz ponownie zarejestrować się w naszych Usługach. Możemy zablokować Twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby uniemożliwić dalszą rejestrację.

Treści użytkownika

Nie jesteśmy właścicielami żadnych danych, informacji ani materiałów (łącznie "Treść"), które przesyłasz na Stronie w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, zgodność z prawem, rzetelność, stosowność i własność intelektualna lub prawo do korzystania ze wszystkich przesłanych Treści. Możemy monitorować i przeglądać Treści w Witrynie przesłane lub utworzone przy użyciu naszych Usług przez Ciebie. Udzielasz nam zgody na: uzyskiwać dostępu, kopiować, rozpowszechniać, przechowywać, przesyłać, ponownie formatować, wyświetlać i wykonywać Treści konta użytkownika wyłącznie w zakresie wymaganym w celu świadczenia Usług na rzecz użytkownika. Nie ograniczając żadnych z tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo, ale nie obowiązek, według własnego uznania, odmówić lub usunąć wszelkie Treści, które w naszej uzasadnionej opinii naruszają którąkolwiek z naszych zasad lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub budzące zastrzeżenia. Chyba że konkretnie dozwolone przez Ciebie, korzystanie z Witryny i Usług nie daje nam licencji na używanie, powielanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie Treści stworzonych przez Ciebie lub przechowywanych na Twoim koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub jakichkolwiek podobny cel.

Kopie zapasowe

Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści znajdujące się na Stronie. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek Treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie odpowiednich kopii zapasowych swoich Treści. Niezależnie od W niektórych przypadkach i w pewnych okolicznościach, bez żadnych zobowiązań, możemy być w stanie przywrócić niektóre lub wszystkie dane, które zostały usunięte w określonym dniu i godzinie, kiedy mogliśmy utworzyć kopię zapasową danych dla naszych własnych Celów. Nie gwarantujemy, że potrzebne dane będą dostępne.

Chociaż Witryna i Usługi mogą zawierać łącza do innych zasobów (takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne itp.), Nie implikujemy, bezpośrednio ani pośrednio, żadnej zgody, stowarzyszenia, sponsorowania, poparcia lub powiązania z jakimkolwiek Powiązany zasób, chyba że wyraźnie zaznaczono w niniejszym dokumencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę i nie gwarantujemy ofert jakichkolwiek firm lub osób ani zawartości ich zasobów. Nie zakładamy żadnych odpowiedzialność za działania, produkty, usługi i treści innych stron trzecich. Należy uważnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z wszelkich zasobów, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem linku na stronie Strona internetowa. Łączenie się z innymi zasobami zewnętrznymi odbywa się na własne ryzyko.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku podmioty stowarzyszone, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, agenci, dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, szkody ubezpieczeniowe lub wtórne (w tym, bez ograniczeń, szkody za utracone zyski, przychody, sprzedaż, wartość firmy, korzystanie z treści, wpływ na działalność, przerwy w działalności, utratę przewidywanych oszczędności, utratę możliwości biznesowych) w jakikolwiek sposób spowodowane, zgodnie z jakąkolwiek teorią odpowiedzialności, w tym, bez ograniczeń, umową, czynem niedozwolonym, gwarancją, naruszeniem obowiązku ustawowego, zaniedbaniem lub w inny sposób, nawet jeśli strona odpowiedzialna została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód lub mógł przewidzieć takie szkody. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, łączna odpowiedzialność podmiotów stowarzyszonych, członków zarządu, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców związanych z usługami będzie następująca: ograniczone do kwoty nie większej niż jeden dolar lub jakichkolwiek kwot faktycznie zapłaconych gotówką przez Klienta za poprzedni okres jednego miesiąca przed pierwszym zdarzeniem lub zdarzeniem powodującym powstanie takiej odpowiedzialności. Ograniczenia i Wyłączenia mają również zastosowanie, jeśli ten środek zaradczy nie zrekompensuje w pełni strat lub nie spełni swojego podstawowego celu.

Więcej informacji można znaleźć w klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej warunków związanych z Witryną i Usługami w dowolnym momencie według naszego uznania. Gdy to zrobimy, zamieścimy powiadomienie na stronie głównej Witryny. Możemy również przekazać Ci powiadomienie w inne sposoby według naszego uznania, na przykład za pośrednictwem podanych przez Ciebie danych kontaktowych.

Zaktualizowana wersja niniejszej Umowy wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionej Umowy, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po dacie wejścia w życie zmienionej Umowy (lub inny akt określony w tym czasie) będzie stanowić Twoją zgodę na te zmiany.

Akceptacja niniejszych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, zgadzasz się na związanie niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszego Umowa, nie jesteś upoważniony do dostępu lub korzystania z Witryny i Usług.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących niniejszej Umowy zachęcamy do skontaktowania się z nami, korzystając z poniższych danych:

Gen. Józefa Longina Sowińskiego 5 A, 40-018 Katowice, Polska

+48 18 473 68 73

[email protected]